|
Start | Integritetspolicy

GDPR och hur vi behandlar personuppgifter

Allmänt
Denna integritetspolicy beskriver hur Hands-On Science AB hanterar och lagrar dina personuppgifter med fokus på att skydda din personliga integritet. Genom att registrera ett konto, beställa varor och tjänster eller skicka e-post från Hands-On Science AB så samtycker du till vår hantering och lagring av dina personuppgifter enligt denna integritets policy. Vi har rätt att identifiera, radera eller komplettera personuppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga.
Hands-On Science har rätt att när som helst ändra i Integritetspolicyn, och ansvarar för att sådan ändring sker i enlighet med gällande lagstiftning. Eventuella förändringar i Integritetspolicyn kommer att publiceras på denna sida.

Personuppgiftsansvarig

Hands-On Science AB
org. nr 556744-5118
Gårdsfogdevägen 18A
168 68 Bromma
är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i anslutning till köp, reklamationer, serviceärenden och övrig kontakt med Hands-On Science AB.

Syfte för insamling av personuppgifter

 • Hands-On Science AB behandlar och sparar dina personuppgifter för följande ändamål:
 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som till exempel genomförande av köp och leverans.
 • Följa gällande lagstiftningar som till exempel bokföringslagar.
 • Hantera reklamationer och serviceärenden.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice som att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Uppfylla våra skyldigheter enligt skrivna avtal.
 • Erbjuda de personer som begärt, få relevant information och erbjudanden i forma av digitala nyhetsbrev, sociala medier samt via post avseende Hands-On Science AB utvalda produkter och tjänster.
 • Hantering av betalningsmetoder.
 • Förbättra vår kundservice i utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
 • Underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.
   

Hands-On Science AB behandlar personuppgifter om dig

 • Vid registrering av privatkund, förskola, skola eller företagskonto hos Hands-On Science. Gäller även vid köp som gäst.
 • När du som genomför ett köp av någon av våra varor eller tjänster.
 • När du kontaktar oss i service eller reklamationsärende.
 • När du kontaktar vår kundtjänst för support.
 • Under tiden du är Kontoinnehavare hos oss, för till exempel inköpshistorik, hur du interagerar med vår webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail, nyhetsbrev eller gå vidare och klicka på en länk.
   

Vilka personuppgifter registreras och hanteras vid köp av vara eller registrering som kund?

 • Fullständiga för- efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • I vissa fall personnummer
   

Så länge sparas dina personuppgifter


Kundregister
Så länge du har ett konto eller genomfört ett köp som gäst så sparar vi dina uppgifter för att vi ska kunna hantera och bemöta dig som kund på ett funktionellt och smidigt sätt samt att möta de lagkrav som myndigheterna ställer.

Nyhetsbrev
Uppgifter för utskick av nyhetsbrev sparas tills du som prenumerant avregistrerat dig på avregistreringslänken i nyhetsbrevet.

E-post
Hands-On Science AB strävar efter att endast använda e-post för att kommunicera, och inte för att spara uppgifter. Efter att vi läst e-post med personuppgifter överför vi (vid behov) uppgifterna till mer säkra digitala system och sedan raderas e-postmeddelandet.

Personuppgifter och 3:e part

Hands-On Science AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part för att fullfölja sina förpliktelser mot dig som kund.
Detta kan ske till:
 • Speditörer för frakt av beställda varor vilket innebär att de behöver vissa uppgifter om dig som kund.
 • Samarbetspartners som levererar beställda varor direkt till dig utan Hands-On Science AB som mellanhand.
 • Leverantörer av kort- och betalningstjänster.
 • Kreditupplysningsföretag, när du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst.
 • När det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter.
 • För att bevaka Hands-On Science AB rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga bedrägerier och andra säkerhetsfel och brister.
   

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Hands-On Science AB har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst.
Hands-On Science tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder finns väl dokumenterade i företagets integritetspolicy, där även åtgärdsplanen för personuppgiftsincidenter och instruktioner för att tillvarata enskilda individers rättigheter finns. Alla personuppgifter för kunder och kontoinnehavare hanteras i en datormiljö som är skyddad genom behörighetsstyrning, brandväggar, anti-virus och alla nödvändiga hjälpmedel för att säkerhetsställa dina uppgifters säkerhet. Hands-On Science AB har register och vid behov upprättade *personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga externa parter.

*Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, exempelvis en tjänsteleverantör eller webbhotell.

Dina rättigheter

 • Hands-On Science ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och kommer på din begäran:
 • Rätta, identifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga.
 • En gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.
 • Att få information om vart dina personuppgifter har hämtats ifrån om uppgifterna inte har uppgetts från dig, samt inom vilken tidsperiod uppgifterna kommer att lagras. Så snabbt som möjligt korrigera eventuellt felaktiga eller ofullständiga uppgifter som vi har lagrat om dig.
 • Begränsa vår hantering av personuppgifter, vilket innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.
 • Radera dina personuppgifter, vilket innebär att dina personuppgifter helt tas bort i våra register om de inte för Hands-On Science längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan även finnas *lagkrav vilket gör att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter. *exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.
   

Hur begär jag ett utdrag eller radering av mina personuppgifter från Hands-On Science?

Begäran om personuppgiftsutdrag eller radering kan endast begäras av person som personuppgifterna berör och skall ansökas skriftligt via brev av Hands-On Science godkänt formulär. För att få tillgång till Formuläret för ansökan e-postar du info@hos.se och beskriver ditt ärende. Därefter besvarar Hands-On Science din e-post och bifogar formuläret för din begäran av personregister utdrag eller radering. Detta formulär skall fyllas i och undertecknas av den sökande, därefter Skickas som brev till:
Hands-On Science AB
Att: Personuppgiftsansvarig
Gårdsfogdevägen 18A
168 67 Bromma

Hands-On Science utdrag eller bekräftelse på radering av personuppgifter sänds sedan till den sökandes senaste folkbokföringsadress.

Observera att Hands-On Science inte kommer behandla begäran om registerutdrag eller radering via telefon, e-post eller vid ej korrekt ifyllt formulär.

Dina Skyldigheter

 • Du som kund och kontoinnehavare ansvarar för att ingen annan än behörig person kan använda kontots inloggningsuppgifter.
 • Användarnamn och lösenord får inte avslöjas för någon obehörig och ska förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen.
 • Som kontoinnehavare ska du omgående anmäla till Hands-On Science om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till kontots lösenord.
 • Du som kontoansvarig ansvarar för alla köp som görs med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.
 • Om Hands-On Science upptäcker att du som kund missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter, eller misstänker att obehöriga har fått tillgång till användarkontot har Hands-On Science rätt att stänga ner det.
   

Kontakt

Kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller hanteringen av dina personuppgifter.
Hands-On Science AB
Telefon: 08-564 714 42
e-post: info@hos.se